عامل مالی : خانم زهرا خورانی

مسئول کارپردازی:آقای مجید رشیدی