مسئول امور اداری:آقای زیدان رستمی

مسئول دبیر خانه :خانم آرزو مرادزاده