1395/3/17 دوشنبه

آدرس دقیق دانشگاه: ایلام-ایوان- میدان شهید مصطفی خمینی- دانشگاه پیام نور ایوان

کدپستی: 6941684497

شمارهای دانشگاه: 08433236378-08433236197